હરીપર ગામે યોજાયેલ ફ્રી મેગા મેડીકલ કેમ્પમાં ૧૫૦ લોકો લાભ લીધો

માળિયા (મી) તાલુકાના હરીપર ગામે તા. ૨૩.૦૬.૨૦૨૪ ના રોજ (રવિવાર) એ ફ્રી મેગા મેડીકલ કેમ્પનું તથા નિ:શુલ્ક દવા વિતરણનું આયોજન કરાયુ હતું. આ કેમ્પનું આયોજન માળિયા (મી) સ્થિત દેવ સોલ્ટ પ્રા લી, દેવ વેટલેન્ડ એન્ડ સોશિયલ વેલફેર ફાઉનડેશન અને મોરબીની શ્રી હરી હોસપીટલ ના સયુંકત ઉપક્રમે કરાયું હતું.

આ ફ્રી મેગા કેમ્પનો આયોજન રણ વિસ્તારમાં રેહતા અગરયાઓ તેમજ ગ્રામજનો માટે કરાયું હતું, આ કેમ્પનો લાભ ૧૫૦ લોકો દ્વારા લેવાયો હતો.આ મેગા મેડીકલ કેમ્પના આયોજનથી રણ વિસ્તારમાં રેહતા અગરયાઓ તેમજ ગ્રામજનો માટે લાભદાયક નીવડયો હતો.

કેમ્પનું આયોજન કરવા બદલ ગ્રામજનો તેમજ ગામના આગ્રણીયોએ દ્વારા આયોજકોનો અભાર માન્યો હતો. આ ફ્રી મેગા મેડીકલ કેમ્પને સફળ બનાવા માટે કંપનીના અધિકારી વિવેક ધ્રુણા અને રમજાન જેડાના માર્ગ દર્શન હેટળ રવિ ડાંગર, કુલદીપ બોરીચા અને આનંદ ડાંગર એ જેહમત ઉઠાવી હતી.