માળીયા : બગસરા ગામે ઈમરજન્સી 108 ની ટીમ દ્વારા ડેમોટેશન આપવામાં આવ્યું

તારીખ 23/06/2024 બગસરા ગામે ઈમરજન્સી 108 ટીમ દ્વારા માળીયા મી. તાલુકાના બગસરા ગામે ઈમરજન્સી વિશે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા અને 108 ઈમરજન્સી ટીમ માળીયા મી. ના EMT દિપેશભાઈ તથા પાયલટ દાઉદભાઈ દ્વારા ગ્રામજનો ને 108 ના સદર ઉપયોગ થાય એ હેતુથી ડેમોટેશન આપવામાં આવ્યું

કોઈ પણ ઈમરજન્સી આવે તો તુરંત 108 માં કોલ કરવો એવું ગામ લોકો ને તથા બગસરા ગામ પંચાયત ટીમ ને જાગૃત કરેલ