બાગાયત ખાતાની વિવિધ યોજનાઓની સહાય મેળવવા માટે કાગળો રૂબરૂ જમા કરવવા જરૂરી

I-khedut  પોર્ટલ પર અરજી કરી હોય તેવા બાગાયતદાર ખેડૂતોએ જરૂરી સાધનિક કાગળો નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરીલાલબાગ ખાતે જમા કરાવવા

ચાલુ નાંણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટે બાગાયત ખાતા દ્વારા ચાલતી યોજનાઓના વિવિધ ઘટકોમાં સહાય મેળવવા માટે I-Khedut પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરેલ હોય પરંતુ જેઓએ ઓનલાઇન અરજી સાથે જરૂરી સાધનીક કાગળો અત્રેની કચેરી એ રજુ કરેલ ન હોય તેવા તમામ બાગાયતદાર ખેડુતો સહાય યોજનાઓથી વંચિત રહી ના જાય તે હેતુથી ઓનલાઇન અરજીપત્રક સાથે નવા ૭-૧૨, ૮-અ, આધારકાર્ડ નકલ, બેંક પાસબુક નકલ અને રદ કરેલ ચેક, જાતિનું પ્રમાણપ્રત્ર (અનુ. જાતિ) જેવા સાધનિક કાગળો દિન-૧૦ માં નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, રૂમ નં ૨૨૬-૨૨૭, તાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ (ફોન નં:-૦૨૮૨૨-૨૪૧૨૪૦), મોરબીના સરનામે અચુક રજૂ કરવાના રહેશે જેની સર્વે ખેડુતોએ નોંધ લેવા મોરબી નાયબ બાગાયત નિયામકની યાદીમાં જણાવાયું છે.