તનિષ્ક તરફથી સૌભાગ્યવતી ગૃહલક્ષ્મીના “કરવા ચોથ” પર્વની નિમિતે ઓફર

તનિષ્ક તરફથી સૌભાગ્યવતી ગૃહલક્ષ્મીના “કરવા ચોથ” પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ.

20% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ, સોનાનાં ઘરેણાંના મેકીંગ ચાર્જ અને ડાયમંડનાં ઘરેણાંના મૂલ્ય પર, 100% એક્સચેન્જ મૂલ્ય કોઈ પણ જવેલર્ પાસેથી ખરીદી કરેલા જૂના સોના પર માન્ય.

સોનાનાં ભાવનું રક્ષણ : અગાઉથી ભાવ બુક કરો અને સોનાનાં ભાવ સામે સુરક્ષિત રહો.

15 ઓક્ટોબર થી 12 નવેમ્બર 2023 સુધી.

મોરબી: તનિષ્ક, રામ ચોક, શનાળા રોડ.
Ph : 02822221222 | Mo : 9333722222

જામનગર: તનિષ્ક, હોટેલ આરામની બાજુમાં, ડિકેવી કોલેજ સામે.
Ph : 02882772200 | Mo : 9824419090

શરતો લાગુ.*