મોરબી : રાધી જયદીપભાઈ તારપરાનું દુઃખદ અવસાન

જયદીપ વીનસ સ્ટુડિયો( માધવ માર્કિટ)ની દીકરી રાધી બેટાનું આજરોજ અવસાન થયેલ છે જેનું બેસણું તા. 27-11-2023 સાંજે 4 થી 7 રાખેલ છે, સરનામું તેમના નિવાસ સ્થાન( નવી પીપળી)