ગાંધીનગર ખાતે મોરબી સિરામિક એસો. દ્વારા ગુજરાત ગેસના MD સાથે બેઠક યોજાઈ

ગાંઘીનગર ખાતે ગુજરાત ગેસના M.D. મીલીંન તોરવણેની સાથે મોરબી સીરામીક એસોસીએસનના પ્રમુખો મુકેશભાઈ કુંડારીયા, કીરીટભાઈ પટેલ, પુવઁ પ્રમુખ મુકેશભાઈ ઉઘરેજા તેમજ પોલીપેકના પુવઁ પ્રમુખ જગદીશભાઈ પનારા દૃારા હાલમા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમા સ્પોટ ભાવ ખુબજ ઘટી ગયા હોવાથી રૂ. ૮.૦૦ થી ૧૦.૦૦ ગેસના ભાવ ઘટાડવા બાબતે ચચાઁ વિચારણા કરી, જેમા MD દૃારા આતંરરાષ્ટ્રીય ભાવને ઘ્યાનમા રાખીને સારો એવો ભાવ ઘટાડો કરવાની ખાતરી આપેલ

તેમજ હાલ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમા સ્પોટ ભાવ ખુબજ નીચા હોવાથી તેનો લાભ સીરામીક ઈન્ડસ્ટ્રીઝને લાંબા સમય સુઘી નીચા ભાવથી ગેસ મળી રહે તે માટે લોંગ ટમઁના ગેસ એગ્રીમેન્ટ કરવા બાબતે પણ ચચાઁઓ કરેલ, જે બાબતે ગુજરાત ગેસ MD ના જણાવ્યા મુજબ લોંગ ટમઁ એગ્રીમેન્ટ માટે ટુંક સમયમા પ્રક્રીયા શરુ કરશે