આવતીકાલે : ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ વિસ્તારોમાં વીજકાપ રહેશે

ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ તારીખ ૧૨/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ નીચેના વિસ્તારો માં વિજપુરવઠો રોડ વાઇડનિંગ ની કામગીરી માટે બંધ રહેશે, 66 કેવી નીચી માંડલ સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા સિમોન (જૂનું લીવા ફીડર) Ind, સવારે ૦૮:૦૦ થી સાંજે ૪:૦૦ વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે.

ઉપર મુજબના ફીડર માં આવતા તમામ રહેણાંક, વાણિજ્ય તેમજ ઔદ્યોગીક (એચ.ટી), વીજજોડાણો માં વીજ પુરવઠો બંધ રહેશે. નોંધ કામગીરી પૂર્ણ થયે કોઈ પ્રકાર ની જાણ કર્યા વગર વીજ પુરવઠો ચાલુ કરવા માં આવશે.