પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રંગપર ના તમામ HWC ખાતે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ઉજવણી કરાઈ

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ની ઉજવણી હોઈ જેના અંતર્ગત મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો.કવિતાબેન દવે ના સુચન તેમજ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ના સહયોગ થી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રંગપર ના મેડીકલ ઓફિસર ડો. નિંકુજ સબાપરા અને સુપરવાઈઝર પ્રફુલભાઈ એલ. રાઠોડ ની ટીમ દ્વારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રંગપર ના તમામ HWC ખાતે વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી

જેના અંતર્ગત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર રંગપર ના વિસ્તાર ના લોકો માં તમાંકુ થી થતા રોગો જેવા કે ‘કેન્સર’ ‘સ્ટોર્ક’ ‘ COPD’ વગેરે જેવાં ગંભીર રોગો બાબતે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે શિબિર તેમજ રેલી તેમજ જુથ ચર્ચાઓ અને સ્પર્ધાઓ નું આયોજન કરવામાં આવેલ. આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે ટીમ રંગપર ના HWC ના તમામ CHO MPHW FHW એ ખુબજ જહેમત ઉઠાવેલ