મોરબી : ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ આવતા વિસ્તારમાં વીજકાપ રહેશે

ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ તારીખ ૦૮/૦૬/૨૦૨૪ ના રોજ નીચેના વિસ્તારો માં વિજપુરવઠો મેઇન્ટનન્સ ની કામગીરી માટે બંધ રહેશે શેકુરા ઇન્ડ.સવારે ૧૧:૦૦ થી બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી અને લક્ષગેસ ઇન્ડ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ વાગ્યે સુધી બંધ રહેશે.

ઉપર મુજબના ફીડર માં આવતા તમામ રહેણાંક, વાણિજ્ય, ઔદ્યોગીક (એચ.ટી), તેમજ ખેતીવાડી વીજજોડાણો માં વીજ પુરવઠો બંધ રહેશે. કામગીરી પૂર્ણ થયે કોઈ પ્રકાર ની જાણ કર્યા વગર વીજ પુરવઠો ચાલુ કરવા માં આવશે.