આવતીકાલે : ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ આવતા વિસ્તારોમાં વીજકાપ રહેશે

ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ તારીખ ૧૨/૦૬/૨૦૨૪ ના રોજ નીચેના વિસ્તારો માં વિજપુરવઠો મેઇન્ટનન્સ ની કામગીરી માટે બંધ રહેશે

વુગા જેજીવાય ફીડર (ઘૂંટુ ગામ તથા આસપાસ નો વિસ્તાર) સવારે ૮:૦૦ થી બપોરે ૧:૦૦ વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે, ભરતનગર ss માંથી નીકળતા મેક્સવર્ડ, પોઝીટીવ, વીનઆર્ટ તથા અમૃત સવારે 8:00 થી 10:00 વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે

ઉપર મુજબના ફીડર માં આવતા તમામ રહેણાંક, વાણિજ્ય, ઔદ્યોગીક (એચ.ટી), તેમજ ખેતીવાડી વીજજોડાણો માં વીજ પુરવઠો બંધ રહેશે. નોંધ:- કામગીરી પૂર્ણ થયે કોઈ પ્રકાર ની જાણ કર્યા વગર વીજ પુરવઠો ચાલુ કરવા માં આવશે.