મોરબી જિલ્લાના ટુ, થ્રી તેમજ ફોર વ્હીલર અને ટ્રાન્સ્પોર્ટ વાહન માટેના તમામ નંબર માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે

ટુ-વ્હીલર માટે GJ36AA, GJ36AB, GJ36AE, GJ36AG, GJ36AH તથા ફોર વ્હીલર માટે GJ36AF, GJ36AJ તથા ટ્રાન્સ્પોર્ટ વાહન માટે GJ36X અને થ્રી-વ્હીલર માટે GJ36W સીરીઝ માટેના તમામ નંબર માટેની રી-ટેન્‍ડર પ્રક્રીયા તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૩ થી શરૂ થનાર છે. તા.૦૨/૧૦/૨૦૨૩ થી તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૩ સુધી અરજદાર www.parivahan.gov.in/fancy પર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

તા.૦૪/૧૦/૨૦૨૩ થી ૦૬/૧૦/૨૦૨૩ સુધી બીડીંગ પ્રોસેસ રહેશે. તા.૦૬/૧૦/૨૦૨૩ થી ના રોજ ઓક્શનનુ પરિણામ ww.parivahan.gov.in/fancy પર જાહેર કરવામાં આવશે. બાકી રકમનું ચુકવણુ પરિણામ જાહેર થયેથી ૨ દિવસમાં ઉપરોક્ત વેબ સાઈટ પર જઈને કરવાનું રહેશે. જેથી પસંદગીના નંબર મેળવવા ઇચ્છતી વ્યક્તિઓએ કાર્યવાહી કરવા સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીની યાદીમાં જણાવાયું છે.