આવતીકાલે : મોરબીના આ વિસ્તારોમાં વીજકાપ રહેશે

ઘુંટુ ઔધોગિક પેટા વિભાગ હેઠળ તારીખ ૧૩/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ નીચેના વિસ્તારો માં વિજપુરવઠો GETCO Maintenance તથા રોડ શિફ્ટિં ના કામ માટે બંધ રહેશે

66 કેવી લખધિરપુર સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા રોલેક્ષ ind & એસર ind સવારે ૭ થી સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી

66 કેવી ઊંચીમાંડલ સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા મહાશક્તિ ind, સિમ્પોલો Jgy, વેરિટાસ JGY, પૂજા Ag,બપોરે ૯ થી ૦૫ ,(ઊંચિમાંડલ ગામ તથા આસપાસ નો વિસ્તાર), તેમજ કેડિલેક ind, પર્થ Ind ( ૯ થી ૩:૩૦)

66 કેવી આદરણા સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા ગુરુકૃપા jgy ( અંદરના ગામ તેમજ આજુબાજુ નો વિસ્તારના તેમજ આશ્રમ ખેતીવાડી ફીડર સવારે ૯.૦૦ થી સાંજે ૩.૦૦

ઉપર મુજબના ફીડર માં આવતા તમામ રહેણાંક, વાણિજ્ય તેમજ ઔદ્યોગીક (એચ.ટી), ખેતીવાડી વીજ જોડાજોડાણો માં વીજ પુરવઠો બંધ રહેશે.

નોંધ:- કામગીરી પૂર્ણ થયે કોઈ પ્રકાર ની જાણ કર્યા વગર વીજ પુરવઠો ચાલુ કરવા માં આવશે.