બાગાયત ખાતાની યોજના હેઠળ સહાય માટે અરજી કરેલા ખેડૂતોએ સાધનિક કાગળો બાગાયત કચેરીએ રજૂ કરવા

૭-૧૨, ૮-અ, આધારકાર્ડ નકલ, બેંક પાસબૂક સહિતના સાધનિક કાગળો બાગાયત કચેરી, લાલબાગ ખાતે સમયમર્યાદામાં રજૂ કરવા અનુરોધ

ચાલુ નાંણાકીય વર્ષ ૨૦૨૪-૨૫ માટે બાગાયત ખાતા દ્વારા ચાલતી યોજનાઓના વિવિધ ઘટકોમાં સહાય મેળવવા માટે I-Khedut Portal પર ઓનલાઇન અરજી કરી હોય પરંતુ જેઓએ ઓનલાઇન અરજી સાથે જરૂરી સાધનીક કાગળો બાગાયત કચેરીએ રજૂ કરેલ ન હોય તેવા તમામ બાગાયતદાર ખેડૂતો યોજનાઓ હેઠળની સહાયથી વંચિત રહી ન જાય તેવા હેતુથી ઓનલાઇન અરજીપત્રક સાથે બાગાયતદાર ખેડૂતોને જરૂરી સાધનિક કાગળો જોડવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે.

બાગાયતદાર ખેડૂતોએ ઓનલાઇન અરજીપત્રક સાથે નવા ૭-૧૨, ૮-અ, આધારકાર્ડ નકલ, બેંક પાસબૂક નકલ અને રદ કરેલ ચેક, જાતિનું પ્રમાણપ્રત્ર(અનુ. જાતિ) જેવા સાધનિક કાગળો ૩૦/૬/૨૦૨૪ સુધીમાં નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી, રૂમ નં ૨૨૬-૨૨૭, તાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ (ફોન નં:-૦૨૮૨૨-૨૪૧૨૪૦), મોરબીના સરનામે અચૂક રજૂ કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. સમયમર્યાદા બહાર આવેલી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી જેની સર્વે ખેડૂતોએ નોંધ લેવા મોરબી નાયબ બાગાયત નિયામકની યાદીમાં જણાવાયું છે.